DeLaval är en av de stora leverantörerna inom mejeriprodukter med verksamhet i Europa, USA och Asien. I mitten av 1990-talet öppnade DeLaval ett sourcing kontor i Shanghai. I början tog sourcingkontoret över många leverantörer från den lokala tillverkningsverksamheten och nya leverantörer lades till efter hand. Sourcing volymen steg 50 % per år och sourcing kontoret växte från en anställd till 15.

Under en ISO 14000 audit upptäcktes det att DeLaval inte hade någon utomstående kontrollant av sina leverantörer.

DeLaval fick också intrycket att kvaliteten på deras leverantörer varierade stort; det var speciellt vissa av de leverantörer de haft avtal med under en längre tid som inte förbättrats under de senare åren. Leverantörerna undersöktes regelbundet men sourcingpersonalen hade ingen specialistkunskap eller erfarenhet inom miljö-, säkerhets- och arbetslagstiftning.

DeLavals högkontor har en väldigt strikt etisk kod och det fastställdes att ett program som fokuserade på att hitta rätt leverantörer för framtiden skulle utarbetas.

 

delaval1

delaval2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning

Scandic Sourcing erbjöd ett program som kunde anpassas efter DeLavals specifika krav. En av huvudpunkterna i Scandic Sourcings tillvägagångssätt är att engagera fabriksledningen i arbetet med Code of Conduct och steg för steg bygga upp en förståelse och skapa förbättringar.

Många leverantörsutvärderingar består av ja och nej frågor. Scandic Sourcings system bygger däremot på ett skalsystem där leverantören rankas på en skala på 1-5 på varje punkt. Detta gör att det är möjligt att mäta resultat över tiden och det blir också möjligt att jämföra leverantörer och förbättringar över tid.

Scandic Sourcing anpassade DeLavals granskningsstruktur efter DeLavals interna värdesystem och genomförde träning och seminarier med DeLavals lokala och globala sourcing ledning för att sätta mål och prioriteringar. All personal tränades sedan i systemet. Scandic Sourcing började granska leverantörerna. Rapporterna med en lista över brådskande förbättringar och förbättringar över tid gavs till DeLaval för intern användning men också till leverantörerna. Leverantörerna delades också in i tre olika nivåer röd, gul och grön.

 

Resultat

Ungefär 50 leverantörer har nu gått igenom audits sedan 2008.

Programmet har fått mycket god feedback från de flesta leverantörer som har sett programmet som en möjlighet att bättre förstå, anpassa och bli anlitade av utländska företag. Många företag visade tydliga förbättringar redan mellan den första och andra kontrollen. Intresset inom leverantörs granskning ökade och många leverantörer började själva driva processer för att nå upp till den nivå som krävs för att få en grön klassificering.

DeLaval känner nu att de har en tydlig bild över vilken nivå deras leverantörer ligger på och frågetecken följs upp noga. De leverantörer som inte var intresserade av att utvecklas och förbättras valdes bort vilket har lett till att DeLavals leverantörsrisk reducerades och har hållits på en låg och väl kontrollerad nivå.